Diakonie-Sozialstation Neubrandenburg

Cölpiner Straße 72
17034 Neubrandenburg

0395 4691367